साला ! म गे हो ?, भन्न पायो भने जे पने भन्ने | Nepali film Comedy Scene | Salon Basnet, Takme buda

साला ! म गे हो ?, भन्न पायो भने जे पने भन्ने | Nepali movie Comedy Scene | Salon Basnet , Takme buda …