Bhatkeko Ghar | Pramod Kharel | Rishi Khadka | Avi Chhetri | Sanam Kathayat Puja Pant | Nepali Music

Presenting new Nepali song Bhatkeko Ghar by Pramod Kharel penned by Avi Chhetri “Samarpan” & composed by Rishi Khadka …