CHAT-PAT Kanda 5 | AAjkal Ko Love | Episode – 147 | Jibesh | Nov 2020 | Faculties Nepal


Cast Jibesh Singh Gurung Sunisha Bajagain Kanchan Khadka Yugjyoti Kriyasheel Choki sherpa Ram Dhital …