Nepali Information : राजधानीमै चल्यो रुवाबासी भटाभट गोलि | ७ जनाको मिर्तु १४० जना घाईते Immediately Information

Nepali News : राजधानीमै चल्यो रुवाबासी भटाभट गोलि | ७ जनाको मिर्तु १४० जना घाईते Today News …